ករណីអូរបាក់ទូក Profili

ករណីអូរបាក់ទូក O Bak Touk Case
Açıklama: Promote good governance, democratic development, specifically the development project of O Bak Touk, អូរបាក់ទូក.
Hakkında: ករណីអូរបាក់ទូក-O Bak Touk Case is created to promote good governance, democratic development, specifically the development project of O Bak Touk.

We want to see a practice of good governance and democratic development in relation to O Bak Touk case.  

Meslek: Student
Yaşadığı Yer: Phnom Penh, Cambodia
Son Güncelleme: 2017-12-28 20:36:32
İzleyenler ve İzledikleri Arasında Kıyaslama
Benzer Profiller

...

...

...

...
Arkadaşlar yüklenirken lütfen bekleyin. Bu sadece birkaç saniye sürecek.
ករណីអូរបាក់ទូក'in İzledikleri (0)
ករណីអូរបាក់ទូក'i İzleyenler (0)